Sök

Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Vi projekterar och bygger ut allmänt vatten och avlopp i flera bostadsområden i kommunen. Se undermenyn för information kring ditt område och vad det innebär för dig som fastighetsägare.

Tidplan

Nedan visas områden som enligt Falu kommuns VA-utbyggnadsplan (vatten- och avlopp) är aktuella för utbyggnad fram till och med år 2020. Utbyggnadsår och prioritetsordning av områden kommer eventuellt att ändras.

OmrådePlanerat utbyggnadsår

Länsbodarna

Driftsatt

Överbacka

Driftsatt

Herrgårdsviken-Sundet

Driftsatt

Stora Källviken

Ledningsrättsprocess

Enviksbyn

Projektering diskuteras

Björklunden

Driftsatt

Svartskär/Lisselbo

2018. Projektering pågår

Kniva

2019. Projektering pågår

Hedgårdarna

2020

Arbetsgång VA-utbyggnad

När ett område blir aktuellt för utbyggnad skickas ett informationsbrev ut till dig som berörd fastighetsägare. Du blir också kallad till informationsmöte inför projektstarten.  

Förbindelsepunkt

När de allmänna ledningarna för VA byggs ut, upprättas förbindelsepunkter för varje fastighet.

I detaljprojekteringen skickar Falu Energi & Vatten (FEV) ut kartor till er berörda fastighetsägare inom verksamhetsområdet med förslag på placering för anslutning till de allmänna ledningarna. Om du har andra önskemål om placering av förbindelsepunkten än den vi föreslår, kontakta FEV, så försöker vi, om möjligt, tillmötesgå dina önskemål.

FEV är ansvarig för drift och underhåll av ledningarna fram till förbindelsepunkten, vilken i normala fall är belägen cirka 0,5 meter utanför fastighetsgräns.

När förbindelsepunkten för din fastighet är upprättad får du meddelande om det, tillsammans med faktura för anläggningsavgiften. 

Anläggningsarbete inne på egen fastighet

Du som fastighetsägare ansvarar själv för anläggande och drift av VA-installationen på egen fastighet. 

En vattenmätare bör installeras på inkommande vatten till fastigheten. Utan vattenmätare debiteras en avgift baserad på 200 m3 förbrukat vatten per år. Det gäller såväl permanentboenden som fritidshusboenden. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att sätta upp en konsol för vattenmätaren. FEV köper in och sätter upp själva vattenmätaren i konsolen, och ungefär vart tionde år byter vi ut den.

Du beställer själv sluttömning av egen avloppsanläggning. 

Anslutning av fastigheten till allmänna VA-nätet

Kontakta Falu Energi & Vattens kundtjänst i god tid innan fastighetens anläggning planerar att anslutas, tel 023-77 49 00. Avstängningsventilerna vid fastighetsgräns får endast öppnas och stängas av Falu Energi & Vattens personal.

Ekonomi

VA-verksamheten finansieras genom en taxa. Taxan delas upp i anläggningsavgift och brukningsavgift.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnaden för utbyggnaden. Anläggningsavgiften är inte frivillig, utan alla berörda fastighetsägare i ett utbyggnadsområde blir fakturerade.

Avgiften faktureras när anläggningsarbetet för de allmänna ledningarna är slutfört, även till de fastigheter som inte faktiskt anslutits.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är en periodisk avgift som ska täcka drift och underhållskostnader samt kapitalkostnader för investeringar. Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del.

Har inte anslutning skett inom 3 månader från anläggningsfakturans förfallodag börjar vi ändå debitera den fasta delen av brukningsavgiften. Den fasta brukningsavgiften är enligt § 14 i 2016 års taxa 114,50 kronor per månad för vatten och spillvatten, och 68,70 kronor för endast spillvatten.

Sker anslutning före detta datum startas debiteringen av brukningsavgiften från det datumet.

Onyttigbliven anläggning

När den allmänna VA-anläggningen är utbyggd är enskilda anläggningar inte längre till nytta, de har blivit ”onyttiga”. Det kallas ”onyttigbliven anläggning”. 

I vissa fall kan du få ersättning för en onyttigbliven anläggning. För att få ersättning krävs i första hand att anläggningen inte är äldre än 10 år gammal (15 år för minireningsverk).

Skicka in kopior av kvitton på dina utlägg, så bedömer vi om ersättning.

Servisanmälan - avlopp och/eller dricksvatten

Du kommer under projektets gång få en blankett som kallas ”servisanmälan” hemskickad till dig. Fyll i den och sänd tillbaka till oss. Där anger du om du vill ansluta endast avlopp, eller även dricksvatten.

Vi använder den servisanmälan du skickat in som fakturaunderlag när vi debiterar för anläggnings- och brukningsavgifter.

Behålla eget vatten

Om du har en brunn med godkänt vatten i tillräcklig mängd kan du behålla ditt egna vatten.