Sök

Vad händer med vårt dricksvatten?

Vattennivåerna i många sjöar och i grundvattnet i Dalarna är mycket låga. För dig med egen brunn finns det en risk för att brunnen sinar. Det kan också påverka stränder och möjligheten att använda bryggor och båtplatser. Men hur påverkar de låga vattennivåerna tillgången på kommunalt vatten?

Johnny Ström är driftansvarig för produktionen av dricksvatten på Falu Energi & Vatten. Han berättar att du kan känna dig säker. Majoriteten av Faluborna får sitt vatten från Badelundaåsen som är en grundvattentäkt i Lennheden. En grundvattentäkt är lite enkelt förklarat ett magasin för grundvatten.

 

– Tillgången på grundvattnet i Badelundaåsen styrs av vattennivån i Dalälven, som ligger intill åsen. Älven påverkas inte nämnvärt av perioder med mindre nederbörd. Dessutom är vårt grundvattenmagasin väldigt stort.

Behöver vi spara vatten i Falun?
– I dagsläget behöver du inte spara på vattnet. Men man ska alltid vara rädd om vattnet och inte slösa med det i onödan. För det är ju ändå världens viktigaste livsmedel.

Vad gör vi om läget skulle bli extremt?
– Ser vi att nivåerna i grundvattnet förändras kommer vi att gå ut med information om minskad användning av dricksvatten. Det skulle kunna vara att vi avråder bevattning av gräsmattor och liknande.

Vad gör Falu Energi & Vatten för att påverka?
– Vi jobbar för att driften på våra vattenverk ska vara så effektiva som möjligt. På det viset slösar vi inte med det grundvatten vi har. Det sker regelbundet mätningar på våra ledningsnät, vilket gör att vi kan upptäcka eventuella läckor i tid och minska svinnet.

– Vi följer också kontinuerligt upp grundvattennivåer på alla våra vattentäkter. Precis som i Lennheden har de övriga vattenverken i Enviken, Svärdsjö, Vika Kyrkby, Vika Strand och Aspeboda bra tillrinning till grundvattnet och omkringliggande vattendrag har i dagsläget ingen större nivåpåverkan, avslutar Johnny.

 Läs mer på svensktvatten.se